In Value, uw partner in business

Privacy Regelement

Teneinde de In Value internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat In Value in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens In Value voor welke doeleinden gebruikt en wat In Value doet om uw privacy te beschermen. In Value adviseert u voor het gebruik van de In Value internetsite hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de In Value internetsite een disclaimer van toepassing. In Value adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de In Value internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens
In Value B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de In Value internetsite.

In Value zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de In Value-organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt  

  • de In Value internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de In Value internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van In Value, al dan niet via de In Value internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de In Value internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat In Value uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

In Value bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de In Value internetsite bent. In Value gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de In Value internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Tevens legt In Value meetgegevens vast over het bezoek aan haar website, waarbij wij eveneens gebruik maken van cookies voor het vastleggen van meetgegevens voor eigen interne onderzoeks- en promotie doeleinden. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door In Value kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de In Value internetsite.

De In Value internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de In Value internetsite. In Value houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de In Value internetsite.

Beveiliging
In Value heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens In Value toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden
In Value kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. In Value is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. In Value raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.